Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Ny renovasjonsforskrift, endra gebyr og nytt skjema

Ny forskrift for innsamling og handsaming av hushaldsavfall, tøming av slamskiljarar, privet, tette tankar mv. og for avfallsgebyr for kommunane Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Tokke og Vinje i Vest-Telemark.

Ny renovasjonsforskrift og endra gebyr frå 01.01.2018 inneber at redusert standardabonnement bustad, høgstandard hytteabonnement og redusera hytteabonnement ikkje lengre gjeld.

For bustadeigedomar gjeld fylgjande:

- Ein kan søke om miniabonnement dersom det er ein person i husstanden eller heimekompostering. 
- For bustadeigedom som er fråflytta i 6 månader eller meir og ikkje blir nytta som fritidshusvære, kan ein etter søknad få tidsavgrensa fritak i 2 år.

For fritidseigedomar gjeld fylgjande:

Alle fritidseigedomar / fritidsbustader har no eit gebyr; "standard hytteabonnement". Årsgebyret i 2018 er kr. 1 712,- + m.v.a. = kr. 2 140,-. 

Det er høve til å søke om fritak dersom:

- Fritidseigedomen ikkje er i bruk.
- Fritidseigedomen ligg meir enn 2 kilometer frå køyrbar heilårsveg.

Du finn aktuelt søknadsskjema under "Skjema" - "Dispensasjons frå renovasjons- og slamtømingsordninga"

Bakgrunn for saka er at opphavleg forskrift vart fastsett som fylgjer:

Kviteseid kommunestyre 17. juni 1999, Vinje kommunestyre 29. juni 1999, Fyresdal kommunestyre 26. august 1999, Seljord kommunestyre 2. september 1999 og Tokke kommunestyre 6. september 1999 med heimel i Lov om vern mot forureiningar og om avfall (forureiningslova) av 13. mars 1981 nr. 6, § 26 tredje ledd, § 29, § 30 andre og tredje ledd, § 33, § 34 og § 83, og Lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66, kap. 4a. Endra 16 feb. 2006 nr. 314 (heile forskrifta kunngjort).

Orsak til endring av gjeldande forskrift er som fylgjer:

Gjeldande forskrift blei vedteken av kommunestyra i eigarkommunane ultimo 2005 / primo 2006. Aktuelle endringar vert gjort av omsyn til naudsynte og lovpålagte tilpassingar til dei sentrale lovverka på området, med ref. til m.a. Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forureiningslova) samt Lov om helsetenesta i kommunane.

Sjå heile forskrifta på lovdata.no

Renovasjon

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk