Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Tenestekontor

Koordinering og tildeling av helse- og omsorgstenester i Fyresdal kommune

Gjeld for kommunens innbyggjarar og for personar som oppheld seg midlertidig i kommunen.

Tenestekontoret har ansvar for sakshandsaming av søknader om kommunale helse- og omsorgstenester i kommunen og handsaming av vederlagsbetaling av tenester. Tiltaksteam er kommunens koordinerande eining. Tenestekontoret er lokalisert på Fyresdal pleie- og omsorgssenter.

Tenester

- Avlastning
- Brukarstyrt personleg assistanse
- Dag/-nattopphald
- Fylgjekort for funksjonshemma 
- Heimehjelp og praktisk bistand
- Heimesjukepleie
- Individuell plan
- Korttids- og rehabiliteringsopphald
- Langtidsopphald
- Omsorgsbustad
- Omsorgsløn
- Middagsombringing
- Måltid frå POS (brødmåltid/fullkost)
- Parkeringsløyve
- Psykisk helse
- Støttekontakt
- Tryggingsalarm
- Trygdebustad
- Teneste rusomsorg

Tildelingskontoret har teieplikt og behandlar alle søknader og personlege opplysningar konfidensielt.

Kontakt

Spesialsjukepleiar
Siv Skeimo Seltveit
Tlf. 35 06 71 65 / 67

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk