Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Rådmannen si side

Rådmannen er den øvste leiaren for den samla kommunale administrasjon, med dei unntak som følgjer av lov, og innanfor dei rammer kommunestyret fastset. 

Rådmannen skal syte for at saker som leggjast fram for folkevalde organ, er forsvarleg utgreia, og at vedtak blir sett i verk. Rådmannen skal syte for at administrasjonen drivast i samsvar med lov, forskrift og overordna instruks, og at den blir kontrollert på ein tilfredsstillande måte. 

Rådmannen har møte- og talerett, personleg eller ved ein av sine underordna i alle kommunale folkevalde organ med unntak av kontrollutvalet. Kommunalt folkevald organ kan gje rådmannen mynde til å treffe vedtak i enkeltsaker eller type av saker som ikkje er prinsipielle, om ikkje kommunestyret har bestemt noko anna.

Kontakt

Rådmann
Ketil O. Kiland
Tlf. 35 06 71 03
Mob. 970 78 500

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk