Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Varsel om oppstart av detaljregulering

I medhald av lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008, § 12-8 blir det med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering for vegar i eksisterande hyttefelt (Bjorhustjønn hyttefelt, del av 16/1 – Fyresdal kommune), samt sjå på moglegheit for noko fortetting på vegne av grunneigar av gnr 16 bnr 1 i Fyresdal kommune.

Planområdet ligg langs austsida av Birtevatn i Birtedalen og er vist på vedlagt kartutsnitt med avgrensing. Planarbeidet er i samsvar med kommuneplanens arealdel, vedtatt 19.06.2014.


Varslingsbrev

Kartutsnitt 1

Kartutsnitt 2

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk