Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Gebyr etter matrikkelloven § 32, forskriftene § 16

Sist endret: 04.01.2018Kontaktavdeling: Avdeling fellestenester
 Oppretting av matrikkeleining  2016  2017  2018
 Oppretting av grunneigedom, areal 0-2000 m2  16200,-  16500,-  16500,-
 Oppretting av grunneigedom, areal frå 2001 m2,
auk per påbegynt da
 1200,-  1200,-  1200,-
 - der markarbeid ikkje er påkrevd  7000,-  7500,-  7500,-
 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn  3500,-  3600,-  3600,-
 Oppmåling av uteareal per eigarseksjon,
areal 0-2000 m2
 10600,-  11000,-  11000,-
 Oppmåling av uteareal per eigarseksjon,
areal frå 2001 m2, auk per påbegynt da
 1200,-  1200,-  1200,-
 Oppretting av anleggseigedom, volum 0-2000 m3  5200,-  5300,-  5300,-
 Oppretting av anleggseigedom, volum frå 2001 m3,
auk per påbegynt 1000 m3
 500,-  500,-  500,-
 Registrering av jordsameige,
faktureras etter bruka tid - 1,2 promille av årsløn
     

 Grensejustering  2016  2017  2018
 Grunneigedom; areal for invol. eigedomar just. med inntil
5 % av eiged. areal, areal 0-500 m2 (maks)
 7000,-  7 200,-  7200,-
 Anleggseigedom; eiged. just. med inntil
5 % av anleggseigedomens volum 0-250 m3
 2600,-  2700,-  2700,-
 Anleggseigedom; eiged. just. med inntil
5 % av anleggseigedomens volum 251-1000 m3 (maks)
 5200,-  5300,-  5300,-

 Arealoverføring  2016  2017  2018
 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige,
areal 0-500 m2
 10600,-  10800,-  10800,-
 - arealoverføring per nytt påbegynt 500 m2
gjev ein auk i gebyret
 500,-  500,-  500,-
 Anleggseigedom, volum 0-500 m3  3500,-  3600,-  3600,-
 - volumoverføring per nytt påbegyt 500 m3
gjev ein auk i gebyret
 500,-  500,-  500,-

 Klarlegging av t.d. grense der grensa tidl. er
koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
 2016  2017  2018
 Inntil 2 punkt  3500,-  3600,-  3600,-
 For overskytande grensepunkt, per punkt  300,-  300,-  300,-

 Klarlegging av t.d. grense der grensa tidl. ikkje
er koordinatbestemt/klarlegging av rettighetar

 2016  2017  2018
 Inntil 2 punkt
 7000,-  7200,-  7200,-
 For overskytande grensepunkt, per punkt
 600,-  600,-  600,-
 Gebyr for klarlegging av rettighetar fakturerast
etter medgått tid
     

 Privat grenseavtale  2016  2017  2018
 Inntil 2 punkt eller 100 m. grenselengde  1200,-  1200,-  1200,-
 For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m. grenselengde  100,-  100,-  100,-

 Utskriving av matrikkelbrev  2016  2017  2018
 Inntil 10 sider  190,-  190,-  190,-
 Over 10 sider  390,-  390,-  390,-

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk