Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Barnehageplass

  Generelt

  Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det vert søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller eitt år i løpet av august det året det vert søkt om plass, har barnet rett på plass innan utgangen av august. Dersom barnet fyller eitt år i september, oktober eller november det året det vert søkt, har barnet rett på plass innan utgangen av den månaden barnet vert født.

  Kommunen sørgjer for at det er felles opptak for alle barnehagane i kommunen, men kvar barnehage kan velje eiget formål, opptakskrets, opptakskriterium og eigarform.

  Målgruppe

  Born 0 til 6 år som bur i kommunen.

  Vilkår

  Desse blir prioriterte ved opptak:

  • Born med nedsett funksjonsevne
  • Born som barnevernstenesta har overteke omsorga for
  • Born som treng hjelpetiltak frå barnevernstenesta

  I tillegg har barnehagane eigne opptakskriterium.

  Pris

  Maksimalpris
  Stortinget fastset kvart år ein maksimalpris, eit øvre tak for kor mykje foreldre må betale for ein barnehageplass. Maksprisen for 2018 er 2 910 kroner for månaden.

  Redusert betaling og gratis kjernetid
  Alle familiar med lågare samla inntekt enn 533 500 kroner har rett til å få ein redusert pris for barnehagen.

  Desse familiane har også rett til 20 timar gratis kjernetid i barnehagen i veka.

  Sysken
  Kommunen skal sørgje for at foreldre med meir enn eitt barn i barnehage får reduksjon i foreldrebetalinga. Dette gjeld uavhengig av om barna går i forskjellige barnehagar og i barnehagar med forskjellige eigarar. 

  Brosjyrer

  Partnarar

  • Helsestasjonen
  • PPT
  • Barnevernet

  Kontaktpersonar

  NavnTittelTelefonMobilTelefaksE-post
  Liv Johre BakkeBarnehagestyrar35 06 71 80977 60 221Send Epost

  Ansvarleg avdeling

  Sektor for kultur og oppvekst

  LederTron Armand Støle
  Telefon35 06 71 00
  E-postpostmottak@fyresdal.kommune.no
  PostadresseKlokkarhamaren 6 3870 Fyresdal
  BesøksadresseKlokkarhamaren 6 3870 Fyresdal

  Kontaktavdeling

  Fyresdal barnehage

  LederBakke, Liv Johre
  Telefon35 06 71 80
  E-postpostmottak@fyresdal.kommune.no
  PostadresseKlokkarhamaren 6 3870 Fyresdal
  BesøksadresseLandstadvegen 30 3870 FYRESDAL

  Lovar og retningsliner

  Kommunen har plikt til å sørgje for denne tenesta.

  Sjå
  Barnehageloven § 7, § 8, § 9, § 12, § 12a og § 13.
  Barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
  Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen § 3 Moderasjonsordninger

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Kommunen skal leggje til rette for ein samordna opptaksprosess og sikre likebehandling av born og av offentlege og private barnehagar. Søknad om barnehageplass skal fyllast ut på eige skjema som er felles for alle barnehagane. Du sender eitt skjema for kvart barn du søkjer om plass for.

  Skjema

  Vedlegg

  Uttale frå sakkyndig instans skal leggjast ved søknaden dersom barnet ditt har rett til prioritet.

  Søknadmottakar

  Fyresdal kommune
  Postmottak
  3870 Fyresdal

  www.fyresdal.kommune.no

  Behandling

  Tildeling av plass skal skje etter dei fastsette opptakskriteria som gjeld for barnehagen. Ønska og behova dine skal ein leggje stor vekt på. Ved det årlege hovudopptaket skal du få skriftleg melding om og i kva barnehage du har fått tilbod om plass. Har du ikkje fått oppfylt det første ønsket ditt, har du rett til å bli sett på søkjarliste ved denne barnehagen.

  Ved supplerande opptak i løpet av barnehageåret skal først søkjarar frå søkjarlista få tilbod om plass i samsvar med dei fastsette opptakskriteria. Tildeling skal skje skriftleg. Mellom dei søkjarane som ikkje får tilbod om plass ved supplerande opptak, er det berre søkjarar med rett til prioritet som skal få melding om at ein annan har fått tilbod om plassen.

  Har du ikkje fått oppfylt verken det første eller andre ønsket ditt om barnehageplass ved hovudopptaket, kan du krevje ei skriftleg grunngjeving.

  Høve til å klage

  Ved hovudopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan òg klage dersom du ikkje får oppfylt verken det første eller andre ønsket ditt. Ved supplerande opptak kan berre søkjarar til barnehagen som har rett til prioritet, klage. Klagefristen er normalt tre veker frå du tok imot vedtaket. Klaga sender du til den instansen som har gjort vedtaket.

  Dersom kommunen finn at barnet ditt skulle ha fått tilbod om den ønska plassen, skal det få tilbod om første ledige plassen etter at born med lovfesta rett til prioritet har fått tilbod om plass. Dersom du ikkje får medhald, går saka vidare til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

 • Dagmamma - godkjenning

 • Familiebarnehage - etablering og drift

 • Opplæring for elevar som brukar alternativ kommunikasjon (ASK)

 • PP-tenesta

 • Skulestart

 • Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet

 • Spesialundervisning i grunnskulen

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk