Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Generelt

  Det er eit viktig prinsipp at innsette i fengsel har rett til dei same helse- og omsorgstenestene som resten av befolkninga har. Tilbodet skal vere tilpassa behova til den enkelte. Retten til nødvendig helsehjelp tyder ikkje at ein har rett til eit bestemt medikament eller ei bestemt behandling, for eksempel vanedannande legemiddel mot søvnproblem. Her som utanfor fengselet er det faglege vurderingar som skal leggjast til grunn. Kommunen som fengselet ligg i, skal sørgje for at innsette har tilgang på

  • allmennlegeteneste
  • legevaktordning
  • sjukepleieteneste
  • fysioterapiteneste
  • jordmorteneste

  Tilbodet omfattar blant anna

  • helseundersøkingar
  • utarbeiding av individuell plan
  • legemiddelassistert rehabilitering
  • tannbehandling
  • førebyggjande tiltak
  • tilrettelegging for tida etter frigjeving

  Pris

  Tenesta er gratis. Unnataket er omfattande tannbehandling, som den innsette må betale sjølv.

  Brosjyrer

  Partnarar

  • Helse- og omsorgsdepartementet
  • Helsedirektoratet
  • Statens helsetilsyn
  • Fylkeskommunen
  • Dei regionale helseføretaka
  • Kriminalomsorga
  • Nav
  • Barnevernstenesta

  Lovar og retningsliner

  Kommunen har ansvar for helsetenesta i fengsel som ein del av den kommunale helse- og omsorgstenesta. Sjå helse- og omsorgstenestelova § 3-9.

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Den innsette skal så raskt som mogleg etter fengsling få informasjon om helse- og omsorgstenestetilbodet. Innsette som ber om det, skal få tilbod om helseundersøking eller konsultasjon hos lege.

  Høve til å klage

  Innsette i fengsel har klagerett på same måten som resten av befolkninga. Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

  Skulle det skje ei svært alvorleg hending i samband med tenesta kan du som pårørande eller pasient sende ei varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk