Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hòltakingsverksemd - godkjenning/melding

 • Fyrverkeri - handel og oppbevaring

 • Kunnskapsprøven - alkohollova

 • Salsløyve for alkohol

 • Serveringsløyve

  Generelt

  Personar eller verksemder som vil drive serveringsstad i næringssamanheng, må søkje kommunen om serveringsløyve. Løyvet gjeld etablering og drift av serveringsstad der forholda ligg til rette for at det blir spist/drukke på staden.

  Endringar i løyve skjer ofte fleire gonger i løpet av løyveperioden. Dette kan skje til dømes ved skifte av dagleg leiar, endringar i driftskonsept og endringar i eigarforholda. Slike endringar krev ofte ny godkjenning, eventuelt nytt løyve.

  Dersom serveringsstaden blir teke over av ein annan, fell serveringsløyvet bort dersom det ikkje blir søkt om løyve innan 30 dagar etter at det blei inngått avtale om overdraging.

  Vilkår

  Dagleg leiar for serveringsstaden må klare ein etablerarprøve for å dokumentere nødvendige kunnskapar om økonomistyring og om lovgiving. 

  Løyvesøkjaren, dagleg leiar og personar som har vesentleg innverknad på verksemda, må ha utvist ulasteleg vandel.

  Søkjaren må i tillegg ha godkjenning frå mellom anna dei kommunale bygningsmyndigheitene for å kunne drive serveringsverksemd i ein bygning. Det må til dømes liggje føre godkjend bruksendring dersom bygningen er regulert til andre føremål, og krav til parkeringsplassar må vere oppfylte.

  Partnarar

  • Lensmann/politi
  • Skatte- og avgiftsmyndigheitene
  • Tollmyndigheitene
  • Mattilsynet
  • Arbeidstilsynet

  Kontaktpersonar

  NavnTittelTelefonMobilTelefaksE-post
  Ketil O. KilandRådmann35 06 71 03970 78 500Send Epost

  Ansvarleg avdeling

  Avdeling fellestenester

  LederGrethe Lassemo
  Telefon35 06 71 00
  E-postpostmottak@fyresdal.kommune.no
  PostadresseKlokkarhamaren 6 3870 Fyresdal
  BesøksadresseKlokkarhamaren 6 3870 Fyresdal
  Åpningstid08.00-15.00 08.00-16.00

  Kontaktavdeling

  Rådmannens leiargruppe

  LederKiland, Ketil O.
  Telefon35 06 71 03
  E-postpostmottak@fyresdal.kommune.no
  PostadresseKlokkarhamaren 6 3870 Fyresdal
  BesøksadresseKlokkarhamaren 6 3870 Fyresdal

  Lovar og retningsliner

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Du kan kontakte kommunen for å rettleiing. Søknaden skal vere skriftleg og innehalde desse opplysningane: 

  1. Namn og adresse på den som skal drive serveringsstaden. Dersom det er ein juridisk person som skal drive serveringsstaden, skal det også opplysast om organisasjonsnummer og eigarsamansetjing 
  2. Opplysning om staden der serveringsstaden skal drivast 
  3. Namn og adresse på dagleg leiar
  4. Dokumentasjon av faglege kvalifikasjonar 
  5. Skatteattest for den som skal drive serveringsstaden

  Vedlegg

  • Dokumentasjon på at etablererprøva er bestått
  • Firmaattest og utskrifter frå Brønnøysundregisteret

  I tillegg kan kommunen, om han meiner det er påkravd, krevje at det blir lagt fram

  • leigekontrakt
  • finansieringsplan
  • driftsbudsjett
  • likviditetsbudsjett

  Søknadmottakar

  Fyresdal kommune
  Klokkarhamaren 6
  3870 Fyresdal

  postmottak@fyresdal.kommune.no

  Behandling

  Når søknaden er komen fram til kommunen, skal det hentast inn fråsegn frå politiet. Kommunen kan også hente inn opplysningar frå skatte- og avgiftsmyndigheitene og frå andre offentlege myndigheiter. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket går ut.

  Behandlingstid

  Snarast råd og seinast innan 60 dagar

  Høve til å klage

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

 • Skjenkjeløyve

 • Skjenkjeløyve - ambulerande / for eit enkelt høve

 • Tobakkssal - registrering og internkontroll

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk