Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg

  Generelt

  Skal du byggje eller flytte ein avkøyrsel frå ein offentleg veg, må du søkje kommunen om godkjenning. Dette gjeld avkøyrsel som ikkje er del av ei byggjesak. I så fall blir dette behandla i byggjesaka.

  Målgruppe

  Grunneigarar og utbyggjarar

  Vilkår

  Avkøyrsel er alle tilknyttingar mellom offentleg veg og privat eigedom. Som avkøyrsel blir òg rekna tilknytting for fotgjengarar. Avkøyrselen må halde seg til arealdel eller reguleringsplan i kommunen og dei retningslinene som er gjevne av staten og kommunen. Dersom området ikkje er regulert eller det ikkje er planar for avkøyrsel i planen, skal søknaden behandlast etter føresegnene i veglova.

  Partnarar

  Statens vegvesen

  Kontaktpersonar

  NavnTittelTelefonMobilTelefaksE-post
  Hallgeir LundAvdelingsingeniør35 06 71 40970 69 879Send Epost

  Ansvarleg avdeling

  Sektor for plan og teknikk

  LederLien, John Kjell
  Telefon35 06 71 27
  E-postpostmottak@fyresdal.kommune.no
  PostadresseKlokkarhamaren 6 3870 Fyresdal
  BesøksadresseKlokkarhamaren 6 3870 Fyresdal

  Kontaktavdeling

  Sektor for plan og teknikk

  LederLien, John Kjell
  Telefon35 06 71 27
  E-postpostmottak@fyresdal.kommune.no
  PostadresseKlokkarhamaren 6 3870 Fyresdal
  BesøksadresseKlokkarhamaren 6 3870 Fyresdal

  Lovar og retningsliner

  Dersom området ikkje er regulert eller avkøyrsel ikkje inngår i arealdel eller reguleringsplan i kommunen, sjå veglova (§§ 40-43) med forskrifter. Sjå elles plan- og bygningslova § 27-4.

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Kommunen kan gje deg informasjon om korleis du skal søkje, kva for retningsliner som gjeld, og om området er regulert eller ikkje.

  Vedlegg

  Situasjonskart der avkøyrselen er teikna inn.

  Høve til å klage

  Dersom søknaden blir avslått, kan du klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre veker frå du tok imot vedtaket. Klagen skal sendast til den instansen som har gjort vedtaket. Klagen må vere grunngjeven. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing.

  Dersom søknaden er behandla etter plan- og bygningslova, kan du klage til Fylkesmannen. Klagen sendast til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom saka er behandla etter veglova, er det kommunen si eiga klagenemnd som er klageinstans. Før klageinstansen behandlar saka, skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Dersom vedtaket blir ståande, går saka vidare til klageinstansen.

 • Bompengar - privat veg

 • Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon

 • Landbruksveg - bygging

 • Parkeringsløyve for rørslehemma

 • Reklameskilt langs veg

 • Skuleskyss

 • Vegvedlikehald

fyresdal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke fyresdal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk